| HOME  | SITEMAP |  NOTICS  | CONTACT US   


  Sawatudom Engineering (Rayong) Co., Ltd.                                             Quality with Responsibility.
CONTACT US
 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

    ผู้ที่มีความประสงค์ให้บริษัทสวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด พิจารณารับเข้าเป็นพนักงาน สามารถยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังนี้

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น สำหรับตำแหน่งช่างต่างๆ
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร สำหรับตำแหน่งสำนักงาน และตำแหน่งอื่นๆ ทั่วไป
 • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เพื่อพิจารณาเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร เมื่อครบ 1 ปี แล้วจะลบข้อมูลออกจากระบบ
 • เมื่อบริษัทฯ มีตำแหน่งว่างที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะติดต่อผู้สมัครทางโทรศัพท์ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารต่อไป
 • หากพบว่าเอกสารที่ยื่นไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา ให้เข้ารับการคัดเลือก

2. เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้

 • Resume หรือ CV
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว
 • ใบรายงานผลการศึกษา ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือสำเนาวุฒิการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

3. ช่องทางการยื่นเอกสาร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครทางอีเมล์

4. ตำแห่งงานว่าง  (ลงประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559)
                1. วิศวกรฝ่ายผลิต  (Production Engineer)                       จำนวน   2  ตำแหน่ง
                2.  วิศวกรวางแผนการผลิต  (Planning Engineer)                            จำนวน   1  ตำแหน่ง    
                3.  ช่างเทคนิค  /  ช่างกลึง                                                  จำนวน   2  ตำแหน่ง
                4.  พนักงานเขียนแบบ  (Draftsman)                                จำนวน   2  ตำแหน่ง
                5.  พนักงานธุรการ                                                             จำนวน   1  ตำแหน่ง
                6.  พนักงานสโตร์ / คลังสินค้า                                          จำนวน   1  ตำแหน่ง
                7.  ช่างไฟฟ้า                                                                     จำนวน   1  ตำแหน่ง    (ปฏิบัติงานที่สำนักงานกรุงเทพ)                                                          
ท่านใดสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร 038-034635-6 ต่อ 106-107

 

5. สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทจัดให้

 • สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
 • สวัสดิการเบี้ยขยันประจำเดือน
 • สวัสดิการรถรับ – ส่ง พนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต
 • สวัสดิการของขวัญในกรณีที่พนักงานหยุดงานไม่เกิน 3 วันต่อปี
 • สวัสดิการการปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานาน (10 ปี , 15 ปี , 20 ปี)


Sawatudom Engineering (Rayong) Co.,Ltd.

Rayong Office
11/1 Charoen Pattana Road , Huaypong , Muang Rayong , Rayong 21150
Tel. (66) 0-3868-5370-1 , (66) 0-3803-4635-6 Fax. (โรงงาน) (66) 0-3868-5372, (จัดซื้อ) (66) 0-3803-4639

E-mail : hr@swdengineering.com
Website : www.swdengineering.com
 
 
Home | About Us | Services | Qualification | Shop facilities | Equipments | Reference |Contact Us
Copyright © Sawatudom.com
designed by Sawatudom