ช่องทางการแจ้งเบาะแส

          บริษัทฯ มีกระบวนการนำนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นไปใช้ในการปฏิบัติ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิต พบเห็น คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารพนักงาน ที่ปรึกษา และตัวแทนของบริษัทฯ ทุจริตต่อหน้าที่ โปรดแจ้ง

กล่องรับเรื่องร้องเรียน

ภายในองค์กร แผนกความปลอดภัย (Safety)

จดหมายธรรมดา

จ่าหน้าถึงประธารเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Email

คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชั่น Sent Email

แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์