นโยบายการป้องกันการผูกขาดทางการค้า

รายละเอียด

     1. บริษัทฯ จะต้องประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม เคารพกฎกติกา และปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า

     2. บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ อันมีผลเป็นการยุติการแข่งขันในการประกอบธุรกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ทำความตกลงกับคุ่แข่ง คู่ค้า หรือลูกค้าเพื่อลด หรือจำกัดการแข่งขันในตลาด

     3. หลีกเลี่ยงการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เพื่อสร้างอำนาจผูกขาดหรือลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เช่น เรื่องการกำหนดราคาร่วมกัน การร่วมมือกันกำหนดราคาประมูลและ/หรือการตกลงแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด

     4. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการใช้อำนาจต่อรองทางการค้าเพื่อกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นการจำกัดโอกาส หรือทางเลือกในทางการค้าของคู่ค้า

Download PDF
Contact US