นโยบายการรักษาความลับ

รายละเอียด

     ข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับรู้รับทราบจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ เป็นต้น ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และถือเป็นความลับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเก็บรักษา เพื่อมิให้ผู้ใดนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานให้ตระหนักในเรื่องเหล่านี้

     แนวทางปฏิบัติ
1. พนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพนักงานอื่น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. พนักงานต้องรักษาความลับและชื่อเสียงของบริษัทฯ
3. พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับส่วนบุคคลของตนเองหรือของผู้อื่น ให้พนักงานหรือผู้อื่นทราบไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
4. ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต้องจัดเก็บ บันทึก และจัดส่ง หรือส่งต่อด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหาย
5. พนักงานพึงรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ

Download PDF
Contact US