นโยบายคุณภาพ

รายละเอียด

     บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด มีความเข้าใจ และมองเห็นความสำคัญของระบบบริหารคุณภาพซึ่งจะทำให้การจัดการของบริษัทเป็นที่พึงพอใจ และสร้างรอยยิ้มแก่ลูกค้า รวมถึงสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ บรรลุผลถึงจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้บริษัทฯ จึงกำหนดและประกาศเป็นนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นที่เข้าใจของพนักงานทุกระดับ และนำไปปฏิบัติภายในบริษัทฯ อย่างทั่วถึง โดยมีนโยบายคุณภาพดังนี้

⋅ บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด
⋅ ใส่ใจความพึงพอใจของลูกค้า
⋅ สร้างสรรค์งานคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา
⋅ พัฒนาการจัดการสู่สากล

Download PDF

Contact US