นโยบายด้านแรงงาน

รายละเอียด

     บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนได้รับการเคารพสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานตามข้อกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องและแสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินงานด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมอยู่เสมอ บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด จึงขอประกาศนโยบายด้านแรงงาน ดังนี้

     1. บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด จะไม่เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
2. บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด จะไม่เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคับ หรือไม่สมัครใจ
3. บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด จะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีขั้นตอนในการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บหรือเป็นภัยต่อสุขภาพที่เกิดจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน
4. บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด จะเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคนที่จะรวมกลุ่มเป็นองค์กรโดยปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมาย
5. บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด จะไม่สนับสนุนการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติใด ๆ ด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติ ชนชั้นวรรณะ สัญชาติ ศาสนา ความสนใจหรือความเบี่ยงแบนทางเพศ ความพิการ เพศ ความข้องเกี่ยวทางการเมือง หรืออายุ
6. บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนใช้บทลงโทษทางร่างกาย การข่มขู่คุกคามทางกายและใจ หรือการใช้วาจาที่รุนแรง
7. บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องชั่วโมงการทำงานปกติ วันหยุดประจำสัปดาห์ และชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา

Download PDF
Contact US