นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

รายละเอียด

     บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ไม่ว่าการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะอยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

     ผู้บริหารระดับสูงบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริต บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและมุ่งมั่นไม่ให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ผู้รับเหมา ได้รับทราบในเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตทุกประเภท

     นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ห้ามผู้บริหารระดับสูง พนักงานทุกคนของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด

Download PDF
Contact US