บทลงโทษทางวินัย

รายละเอียด

     บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด โดยหมายความรวมถึง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของ บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายปัจจุบัน หรือที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต โดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นไปตามกรอบนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายการรักษาความลับ นโยบายการป้องกันการผูกขาดและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม นโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

     เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ต้องยึดมั่น เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องทำความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้อง หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดบ้าง และพึงตระหนักอยู่เสมอถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฎหมาย กฎ ระบียบ นโยบาย ที่กำหนด

     หากผู้บริหารและพนักงานทุกคนไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่สอดคล้องตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นจะมีบทลงโทษตาม “ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด ในหมวดที่ 6 วินัยและโทษทางวินัย” ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชื่อเสียงในอนาคต

Download PDF
Contact US