Audit “ระบบ TfS (Together for Sustainability) จากทีมออดิท SGS”

รายละเอียด

     วันที่ 15 มิถุนายน 2564 บริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด
ได้รับการออดิทระบบ “TfS” (Together for Sustainability) จากทีมออดิท SGS เพื่อรับรอง ให้สอดคล้องกับบริษัทในกลุ่ม ที่ใช้ “TfS” เป็นมาตราฐานอีกหนึ่งระบบที่สร้างความเชื่อมั่นให้ กับบริษัท คู่ค้า

Contact US