Update Status “การลงทะเบียนวัคซีน ซิโนฟาร์ม”

รายละเอียด

     เนื่องจากการลงทะเบียนขอรับวัคซีนจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อนหน้านี้ มีการเปลี่ยนเงื่อนไขจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยผู้ลงสัญญาจะต้องเป็นผู้จัดการบริษัท ดังนั้น ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้ขอยกเลิกและคืนเงินในการลงทะเบียนดังกล่าวกลับมาทางบริษัท ทางบริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด จึงได้ทำการลงทะเบียนใหม่กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรง

     จากการลงทะเบียนขอรับ “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการตอบรับ จากทางเอกชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทางบริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด อยู่ในช่วงการรอจัดสรรวัคซีน ทั้งนี้ขอให้พนักงานทุกท่าน ดูแลตนเองในช่วงนี้ เพื่อพร้อมที่จะรับวัคซีนในรอบถัดไป โดยวัคซีนจะมีเพียงพอต่อพนักงานทุกท่าน

     ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ให้บริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด เข้าร่วมโครงการและเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาควัคซีน 10% จากทั้งหมดที่ทางบริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัดได้ทำการสั่งซื้อเพื่อบริจาคให้กับผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนด้วย ขอกราบขอบพระคุณครับ 🙏🏻

Contact US