Update Status “รับจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม”

รายละเอียด

     รายงานความคืบหน้าการลงทะเบียนวัคซีน ซิโนฟาร์ม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีการตอบรับกลับมาจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้นจึงได้เริ่มทำสัญญาลงนามระหว่าง ผู้จัดสรรวัคซีน ผู้รับวัคซีน และโรงพยาบาลเป็นที่แล้วเสร็จ โดยลำดับขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มนัดหมายการส่งวัคซีน เพื่อที่จะนำมาฉีดให้กับพนักงานภายในบริษัท ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564

     ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ให้บริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด เข้าร่วมโครงการและเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาควัคซีน 10% จากทั้งหมดที่ทางบริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัดได้ทำการสั่งซื้อเพื่อบริจาคให้กับผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนด้วย ขอกราบขอบพระคุณครับ 🙏🏻

Contact US