UPDATE STATUS “ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1”

รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 พนักงาน SWD ทุกคนได้เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในองค์กร

Contact US