UPDATE STATUS “ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1”

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 พนักงาน SWD ทุกคนได้เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในองค์กร

WEB: www.swdengineering.com
IG : www.instagram.com/swde_official
YOUTUBE : www.shorturl.at/adkyB
Email : enquiry@swdengineering.com
Tel : +66 (0) 3868-5370 to 1