บริบทองค์กร

รายละเอียด

     บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด (Sawatudom Engineering Co., Ltd.) ได้มีการจัดทำและดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ว่าด้วยเรื่องการบริหารระบบคุณภาพ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมุ่งสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มความพึ่งพอใจลูกค้า ซึ่งทางองค์กรได้มีการนำปัจจัยภายใน เช่น ความรู้ การดำเนินการขององค์กร และปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Parties) ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขององค์กรทั้งทางบวกและทางลบ อันนำมาสู่การกำหนด “บริบทขององค์กรว่าด้วยการการจัดการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในงานบริการให้กับลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด” และได้มีการกำหนดขอบข่ายขององค์กร (Scope) คือ “การออกแบบและการผลิตโครงสร้างเหล็ก ถังรับความดัน ถังบรรจุขนาดใหญ่ และท่อทาง” โดยนำมาทำการกำหนดเป็นนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร คือ

⋅ บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด
⋅ ใส่ใจความพึงพอใจของลูกค้า
⋅ สร้างสรรค์งานคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา
⋅ พัฒนาการจัดการสู่สากล

Download PDF

Contact US