นโยบายสิทธิมนุษยชน

รายละเอียด

     บริษัทสวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด มีความุ่งมั่นที่มีต่อการเคารพในสิทธิมนุษยชน และการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ธุรกิจ คู่ค้าทางธรุกิจ ผู้รับเหมา และลูกค้า รวมถึง ชุมชนท้องถิ่นภายใต้บทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ขอสนับสนุนและปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO)

     บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดการประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมาและลูกค้า และชุมชนท้องถิ่นที่บริษัทฯ ได้ร่วมดำเนินงานด้วยเป็นพิเศษ

Download PDF
Contact US